Privacyverklaring

1. AT-MEDICALS bvba, gevestigd aan Conservenstraat 5 te 2235 Westmeerbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mevr. Vanessa Vloeberghs is de functionaris voor gegevensbescherming van AT-MEDICALS bvba. Zij kan gecontacteerd worden per post op : Conservenstraat 5 te 2235 Westmeerbeek en via email : vanessavloeberghs@at-medicals.be

2. AT-MEDICALS bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt U een overzicht van de volgende categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken :

 • Identificatiegegevens klant
 • Geslacht (Mevr., Mr., Mejuffr.)
 • Beroep
 • Adresgegevens (facturatie- en leveringsadres)
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • BTW-nummer
 • Taal
 • Financiële gegevens in verband met een transactie
 • Lijst met contactgegevens van de contactpersonen van klant
 • E-mails in het kader van de oplossing van geschillen of wanneer U op een andere wijze met ons communiceert over onze diensten.

We proberen de hoeveelheid persoonsgegevens die we verwerken zo veel mogelijk te beperken tot wat rechtstreeks relevant en noodzakelijk is voor het specifieke doel.

3. AT-MEDICALS bvba verzamelt uw persoonsgegevens voornamelijk wanneer :

 • U contact opneemt met AT-MEDICALS voor informatie over onze producten en diensten ;
 • U de verschillende diensten en tools (nieuwsbrieven, promo’s) gebruikt die wij beschikbaar stellen om U te informeren of om contact met ons op te nemen om informatie aan te vragen ;
 • U contact neemt met AT-MEDICALS na het bezichtigen van onze website of sociaal netwerk om informatie te vragen over onze producten en diensten ;
 • U gebruik maakt van de webshop van AT-MEDICALS om een bestelling te plaatsen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens : onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.  We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als U er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@at-medicals.be, dan verwijderen wij deze informatie.

4.1. AT-MEDICALS bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

 • Het verlenen en verbeteren van de klantenservice
 • Het beheer van contractuele relaties
 • Inning en controle van facturen
 • Het verzenden van maandelijkse promo’s en opstellen van offertes (op aanvraag)
 • Kennisgeving van wijzigingen van onze diensten, producten en prijzen
 • Het onderhouden en verbeteren van de communicatie met de werknemers van AT-MEDICALS onderling ter onderhoud en verbetering van de commerciële doelen en klantgerichte service
 • Het onderhouden en verbeteren van de communicatie met de klant om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren
 • Terugvordering van een derde partij die verantwoordelijk is voor schade tijdens het transport
 • Mogelijke geschillenbeslechting

4.2. AT-MEDICALS bvba verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingsaangifte.

4.3. De persoonsgegevens worden verwerkt door AT-MEDICALS-medewerkers die betrokken zijn bij de volgende processen : Product Development/Pricing, Marketing/Sales and Distribution, Administration, Medical Services, Planning and Controlling, Accounting, Tax Management, Services, Facility Management and Logistics, IT.

4.4 Op basis van het gerechtvaardigd belang van AT-MEDICALS bvba voor :

 • Het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening
 • Een goede onderlinge communicatie met het personeel
 • Het opleiden van personeel
 • Monitoring en rapportage
 • Het voorkomen van misbruik en fraude
 • Het onderhouden van goede zakelijke en financiële documentatie
 • Het opstellen van statistieken
 • Het verstrekken van informatie, ongeacht de communicatiemiddelen, over de commerciële acties, producten en diensten van AT-MEDICALS bvba.

5. AT-MEDICALS bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de diensten te bieden waarom U ons hebt verzocht of de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Nadien, totdat de wettelijke bewaarplicht is verstreken, en in het bijzonder tot het einde van de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en het einde van de contractuele aansprakelijkheid.

6. AT-MEDICALS bvba verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens :

 • Eén of meerdere verzekeringsmaatschappijen in geval van medeverzekering, bijstand en/of terugvordering van kosten in geval van aansprakelijkheid van een derde partij bij het ontstaan van schade
 • De verzekeringsombudsman in geval van een geschil
 • Bankinstellingen
 • Post-, transport- en bezorgbedrijven
 • Belasting- en sociale administraties vanwege de wettelijke verplichtingen van AT-MEDICALS bvba
 • De openbare toezichthoudende en controlerende autoriteiten vanwege de wettelijke verplichtingen van AT-MEDICALS bvba
 • In het kader van gerechtelijke procedures en voor zover toegestaan door de wet.

7.1. AT-MEDICALS bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@at-medicals.be.

Wijziging van eigendom

Als wij fuseren met of worden overgenomen door een ander bedrijf, kunnen we gegevens met hen delen in overeenstemming met onze internationale privacynormen.  Als dat gebeurt, eisen we dat de nieuwe, gecombineerde entiteit zich houdt aan deze privacyverklaring met betrekking tot uw persoonsgegevens.  Als we van plan zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor doelen die niet in deze privacyverklaring worden genoemd, ontvangt U vooraf bericht  over de verwerking van uw gegevens voor de nieuwe doelen.

7.2. AT-MEDICALS bvba heeft volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen :

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Enkel de AT-MEDICALS-medewerkers die uw gegevens verwerken, hebben toegang tot uw persoonsgegevens door gebruik te maken van een paswoordpolicy.
 • Het opstellen van interne procedures i.v.m. het uit dienst gaan van AT-MEDICALS-medewerkers die persoonsgegevens beheren en verwerken.
 • Toelichting aan de medewerkers van AT-MEDICALS over het belang van de privacy-wet en hun plicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens en informatie die ze van de klant ontvangen.  Dit gebeurt door een geheimhoudingsverklaring als bijlage bij het arbeidsreglement.
 • Afscherming van fysieke toegang tot persoonsgegevens voor personen die hier uit hoofde van hun takenpakket geen toegang toe moeten hebben.
 • Fysieke toegangsbeveiliging tot lokalen waar persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard (bv. aan de hand van badges of sleutel)
 • Het opstellen van interne procedures in geval van incidenten (gegevenslek, …)

8. Op basis van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek kunt U bij AT-MEDICALS bvba, met een bewijs van uw identiteit, de schriftelijke mededeling van uw persoonsgegevens verkrijgen.  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AT-MEDICALS bvba en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien U op enig moment uw rechten wenst uit te oefenen bij AT-MEDICALS bvba, kunt U een brief (Conservenstraat 5, 2235 Westmeerbeek) of een email (vanessavloeberghs@at-medicals.be) sturen met een bewijs van uw identiteit.  AT-MEDICALS bvba zal er alles aan doen om het probleem op te sporen en te corrigeren binnen de 30 dagen.

AT-MEDICALS bvba wil U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit voor gegevensbescherming) op het volgend adres : 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (tel. +32 2 274 48 00 – fax +32 2 274 48 35 – commission@privacycommission.be) of bij de toezichthoudende autoriteit van het land van uw gewone verblijfplaats, voor de uitoefening van uw rechten.